Säännöt

HELSINGIN FILMI- JA VIDEOKUVAAJAT ry

SÄÄNNÖT

Vahvistettu 29.11.1996

Yhdistyksen nimi on Helsingin Filmi- ja Videokuvaajat ry ja kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen jäsenet saavat kokouksissa ja kirjeenvaihdossa käyttää jompaakumpaa kotimaista kieltä, mutta pöytäkirjat laaditaan suomeksi.

Yhdistyksen tarkoitus on edistää taiteellisesti ja teknillisesti harrastajain elokuvaus- ja videotoimintaa sekä kehittää matkailutietoutta. Tähän tarkoitukseen pyrkii yhdistys järjestämällä kokouksia, koulutusta, kilpailuja ja elokuvaesityksiä sekä muilla vastaavilla tavoilla. Lisäksi yhdistys voi hankkia jäsenilleen kuvaustarvikkeita ja välineistöä.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia, kannattavia, kirjeenvaihtaja- tai kunniajäseniä. Yhdistyksen jäseniksi hyväksytään hyvämaineisia Suomen kansalaisia. Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäseniksi voidaan kuitenkin valita ulkomaalaisiakin. Kannattaviksi jäseniksi hyväksytään myös oikeuskelpoisia yhteisöjä ja säätiöitä. Jäsenyys yhdistyksessä ei edellytä kuulumista mihinkään muuhun yhdistykseen.

Varsinaisen jäsenen ottamisesta päättää hallitus. Hallitus hyväksyy kannattavat jäsenet ja kutsuu kirjeenvaihtajajäsenet. Kunniajäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jota yhdistys haluaa erityisesti kunnioittaa. Kunniajäsen valitaan hallituksen yksimielisestä esityksestä yhdistyksen kokouksessa, jossa vähintään 3/4:n enemmistö äänestää esityksen puolesta.

Varsinainen jäsen maksaa yhdistyksen vaalikokouksen määräämän vuosimaksun ja liittymismaksun. Kannattava jäsen maksaa joko kerta kaikkiaan 20-kertaisen vuosimaksun tai vuosittain 3-kertaisen vuosimaksun. Kunnia- ja kirjeenvaihtajajäsenet ovat vapaat vuosimaksuista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. Eroa pyytänyt tai kannattava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksun eroamisvuodelta.

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, sekä varsinaisen tai kannattavan jäsenen, joka ei ole varainhoitajan kehotuksesta huolimatta suorittanut maksamattomia vuosimaksujaan.

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen asioita valvoo hallitus, johon kuuluu yhdistyksen puheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan, muut jäsenet kahdeksi kalenterivuodeksi siten, että puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisellä kerralla arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan. Puheenjohtaja johtaa asioiden käsittelyä yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa. Vuosikokouksessa toimii kuitenkin puheenjohtajana läsnä olevista valittu äänioikeutettu jäsen. Puheenjohtajan poissa ollessa hoitaa hänen tehtäviään varapuheenjohtaja. Jos kumpikin on estynyt osallistumasta kokoukseen, toimii sen puheenjohtajana läsnäolevista valittu äänioikeutettu jäsen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja varainhoitajan. Kalustonhoitajan ja muut tarpeelliseksi katsomansa toimihenkilöt hallitus voi valita yhdistyksen keskuudesta ja kutsuu heidät olemaan läsnä tarpeen mukaan - kuitenkin ilman äänioikeutta hallituksen kokouksissa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän jäsenen osallistuessa asioiden käsittelyyn. Asiat ratkaistaan yksinkertaisin äänten enemmistöin; äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Sihteeri pitää yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa pöytäkirjaa. Varainhoitaja hoitaa ja tilittää yhdistyksen rahavarat. Kalustonhoitaja hoitaa kalustoa sekä pitää kirjaa yhdistyksen omaisuudesta.

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi; tilinpäätöksen tulee olla valmiina helmikuun loppuun mennessä jätettäväksi tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle vuosikokoukseen mennessä.

Hallitus saattaa yhdistyksen kokouskutsut ja muut tiedotukset jäsenistön tietoon joko kirjallisesti tai ilmoittamalla yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa äänenkannattajakseen hyväksymässä aikakautisessa julkaisussa. Kutsut kokouksiin on postitettava tai julkaistava vähintään viikkoa ennen kokousta. Jäsenten on esitettävä varsinaisiin kokouksiin esille haluamansa asiat hallitukselle kirjallisesti lokakuun aikana vaalikokousta ja viimeistään 15. päivänä vuosikokousta varten. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

10 §

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. Asiat ratkaistaan yhdistyksen kokouksissa yksinkertaisin äänten enemmistöin, mikäli laissa tai näissä säännöissä ei toisin määrätä. Jos vähintään viisi jäsentä sitä vaatii, suoritetaan äänestys suljetuin lipuin. Kannattavalla jäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

11§

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset:

Vuosikokous pidetään maaliskuussa ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1)         valitaan kokoukselle puheenjohtaja,

2)         valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

3)         esitellään hallituksen vuosikertomus,

4)         esitellään tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto,

5)         päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä

6)         käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Marras-joulukuussa pidetään vaalikokous, jossa käsitellään seuraavat asiat:

1)         valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

2)         määrätään seuraavan toimintavuoden vuosimaksu ja uusien jäsenten liittymismaksu sekä

             hallituksen jäsenten mahdolliset palkkiot,

3)         valitaan seuraavan kalenterivuoden ajaksi:

a)            yhdistyksen puheenjohtaja,

b)            hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle,

c)             kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet sekä

4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai varainhoitajan kanssa.

12§

Yhdistys on vuosimaksujen lisäksi oikeutettu hankkimaan tuloja perimällä maksuja toimeenpanemistaan esityksistä, juhlista ja retkeilyistä sekä lahjoitusten ja testamenttien kautta. Tämän lisäksi voi yhdistys hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista sekä kiinteää että irtainta omaisuutta.

13§

Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan päätös, joka on tehty jommassakummassa varsinaisessa kokouksessa ja jota kannattaa vähintään 3/4 äänten enemmistö.

14§

jos yhdistys puretaan, on sen varat käytettävä harrastajain elokuvaus- ja videotoiminnan edistämiseen maassamme sillä tavoin kuin purkamisesta päätettäessä tarkemmin määrätään. Purkamispäätös on tehtävä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä ja sitä varten kokoon kutsutussa kokouksessa, joissa sitä ainakin 3/4 äänten enemmistö kannattaa.